Järelevastamine

 

2023/24 õppeaastal on võimalik järele vastata järgmistel aegadel:


T 7. tund A126
K 6. ja 7. tund B204
N 7. ja 8. tund A127

 

Järelevastamisele tulekuks täida registreerimisvormlink opens on new page.

Järelevastamise kord

Järelevastamine on õpilase võimalus teha puudumise tõttu tegemata (e-koolis märge x) või hindega „puudulik”,  „nõrk” või „rahuldav“ hinnatud töid uuesti.

Õpilasel on kirjalikku järeltööd võimalik sooritada kuni kaks korda. 

Aineõpetajal on õigus enne järelevastamist nõuda töö vigade parandust või esitada kontrollküsimusi.

Põhjusega puudumise tõttu tehtud märge “x” asendatakse järeltöö sooritamisel näiteks hindega „4“. Hindega “puudulik“, „nõrk“ või „rahuldav“ hinnatud õpiülesanne parandushindega, näiteks “5*”.

1.–4. klassi õpilaste järelevastamised toimuvad kokkulepitud ajal oma õpetaja juures.

5.–9. klassi õpilaste suuliste õpiülesannete ja praktiliste tööde  järelevastamised toimuvad kokkulepitud ajal oma aineõpetaja juures.

Järelevastamisele saab registreerida kaheks järgmiseks nädalaks (mitte jooksvaks nädalaks).

Järelevastamisele registreerimisel märgib õpilane:

  1. kuupäeva, millal soovib vastama tulla
  2. õpetaja nime, kelle aines ta soovib järelevastamist
  3. töö pealkirja (e-kooli põhjal), mida soovib vastata

Kui registreerunud õpilane ilma teatamata ei ilmu järeltööd tegema, siis ei saa ta tööd uuesti sooritada.

Meelespea õpilasele:

Kirjaliku töö järelevastamisele saab registreerida end kooli kodulehel. 

Registreerida saab ette kuni kaheks järgnevaks nädalaks.

 Kui mingil põhjusel ei ole võimalik registreeritud ajal järelevastamisel osaleda, tuleb sellest eelnevalt aineõpetajat teavitada.

Järelvastamise ruumi sisenemisel võib järeltöö läbiviija isiku tuvastamiseks küsida õpilapiletit.

Järelevastamise ruumis tuleb istuda selliselt, et kõrvalistuja ei ole klassikaaslane ning koolikott ja mobiiltelefon ei ole käeulatuses (asuvad klassiruumis mujal).

Järeltööks mittevajalikud vahendid on ära pandud (lubatud vahendid on kirjas õpilase töölehel).

Keelatud on töölehti pildistada või nendega ruumist lahkuda.

 Ühel korral saab teha kuni kaks järeltööd (olenemata õppeainest).

 Ebaausate võtete kasutamisel või reeglite rikkumisel tuleb ruumist lahkuda.

Meelespea aineõpetajale:

 Tutvustab õpilastele järelevastamise korda, jälgib sellest kinnipidamist.

 Jälgib infot õpilase registreerimisvormist.

 Koostab järeltöö, kirjutab selle päisesse õpilase nime, klassi ja teema, vajadusel lisab lubatud abivahendite loetelu ja lehe jalusesse oma nime.

 Paneb töö vastavasse kausta hiljemalt järelevastamise päeval kella 13.00-ks.

 Õpetaja, kes mingil põhjusel ei saa järeltööd edastada (nt puudub koolist), teavitab registreerunud õpilast sellest ning edastab vastava info ka järeltöö läbiviijale.

Meelespea järeltöö läbiviijale (määratud kooli töötaja):

 Lubab järelevastamise ruumi ainult registreeritud õpilased.

 Tuvastab isiku õpilaspileti abil ja edastab õpilasele täitmiseks töölehe(d).

 Viibib klassiruumis kogu järelevastamise aja.

 Ebaausate võtete kasutajale teeb vastava märke töölehele ja palub õpilasel ruumist lahkuda (töölehe edastab aineõpetajale).

 Korjab töölehed kokku, vajadusel lisab omapoolseid märkamisi järeltöö lehele (nt pikk ajakulu, vajas lisaselgitust vm).

Avaldatud 20.03.2023. Viimati muudetud 16.02.2024.