MATIK

Tulevikutöö võtmeoskusteks peetakse sotsiaalset intelligentsust, loovat ja kriitilist mõtlemist ning head koostöövõimet. Teadusaineid lõimiva STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics) akronüümi taha peituva haridusliku lähenemise algseks eesmärgiks oli vastukaalu pakkumine humanitaarvaldkonna ainetele, sooviga arendada õpilastes loodusteadustes käsitletavate teadmiste ja oskuste tervikpilti.

Algsele, ainult teadusaineist koosnevasse lõimingusse, lisandus hiljem kunst. Eestis on aastast 2019 STEAM-i eestikeelseks vasteks kasutusel MATIK. Ainekavade lõimingu üheks olulisemaks edu eelduseks on õpetajate koostöö, mis  peab saama alguse juba lõimingu kavandamisel ja ettevalmistamise protsessis. Sõltuvalt lõimingu sügavusest võib see hõlmata ka koosõpetamist, ühiselt tundide läbiviimist ja ühiselt hindamist. 

MATIK valikainena on Pärnu Ülejõe Põhikooli õppekavas alates 2019. aastast. Terve koolipäeva vältel toimuva õppevormini jõudsime  paar aastat hiljem. MATIK päevadega tegime algust 2021 aasta sügisel. Lõimitud õpe 8. klassidele toimus ühel päeval nädalas, kolmapäeviti. Kokku viisime 12-l päeval läbi kaheksa erinevat teemapäeva. Kaasatud oli neli paralleelklassi 96 õpilasega. Päeva tegevused olid koos  praktiliste näidete ja abimaterjalidega kavandatud avatud ülesannetena (näiteks: “Minu lemmik”, “Meie koolilõuna” jne). Lähtuvalt päeva teemast olid ülesanded individuaal- või grupitööd. Pool aastat piloteeritud õppevorm tõi nähtavale seni varjul olnud arusaamad ja kitsaskohad, mis vajasid lõimingu edasiseks jätkusuutlikuks rakendamiseks lahendusi. Leidsime, et 1.-4. klassis üldõpetuse loogilise jätkuna alustame MATIK-uga 5. klassist

Avaldatud 16.03.2023. Viimati muudetud 24.03.2023.