Üldõpetus

1.-4. klassides toimub õpe üldõpetuse  põhimõtteid järgides. Pärnu Ülejõe Põhikoolis toimib üldõpetus alates 2020/21. õppeaastast.

Üldõpetuse eesmärgiks on, et õpilane oskab siduda oma õpitud teadmisi kõigis ainetes ja oskab oma teadmisi rakendada elukestvas õppes. Õpetamine toimub läbi teemade. Teemad võivad kesta ühe nädala või ühe kuu. Teemat käsitledes lõimitakse erinevad õppeained. õppekäigud, meisterdused. Teemasid seostatakse Ettevõtliku Kooli ja Liikuma Kutsuva Kooli eesmärkidega.

Tunniplaanis ei ole eraldi õppeained: matemaatika, eesti keel, loodusõpetus ja inimeseõpetus. Nimetatud aineid koondab üldnimetus üldõpetus. Aineid seostatakse läbi eesti keele, loodus- ja inimeseõpetuse teemade. Tunniplaanis on ainetena kirjas inglise keel, muusika, liikumisõpetus ja informaatika (kuni 2022/23. õppeaastani, edaspidi on informaatika üldõpetuse sees). Võimalusel kaasatakse õppeprotsessi nende ainete õpetajaid. Üldõpe eeldab paralleelklasside klassijuhatajate koostöö tegemist, et planeerida nädala tööülesanded. Hindamine toimub vastavalt hindamisjuhendile.

Avaldatud 09.05.2022. Viimati muudetud 26.05.2023.