Erasmus+

Erasmus+ projektid Pärnu Ülejõe Põhikoolis:

Õpetaja õpiränne 2023-2024 õ/a

15.-20.oktoobril toimus Dublinis, Iirimaal Erasmus+ KA1 õpetajate õpirände koolitus säästvast arengust ja keskkonnaõpetusest. Kursusele smaragdsaare pealinna olid tulnud õpetajad Ungarist, Horvaatiast, Hispaaniast, Itaaliast ja meie õpetaja Merle Eestist. Tunnid toimusid keeltekoolis Atlas Language School, mis on spetsialiseerunud inglise keele õppele ja kursuse lõpus andis kõigile osavõtjatele keeletaseme tunnistuse. Õpetaja Ali O'Briani käe all arutati näiteks ringmajanduse ja EL aasta 2030 säästva arengu eesmärke, kiirmoe mõjusid, projektipõhist õpet. Nauditi väga lõbusat ja õpetlikku videot link opens on new pageolukorrast, kus kliima probleemidest ollakse teadlikud, aga midagi ei tehta.Tutvuti Dublini linna, selle ajaloo, muusika, parkide ja linnastumise probleemidega, külastati taasavastuskeskust, kus anti uus elu vanadele jalgratastele, riietele, mööblile ja isegi vesivärvile. Samuti selgitati Iiri piiri probleemi tausta ja õpetati iirlastele omaseid väljendeid, näiteks tervitades öeldakse 'Howaya, what's the craic/what's the story?'. Viimasel päeval toimus väljasõit Howthi poolsaarele, kus jalutasime mööda kõrget pankrannikut tuletornini ja tagasi. Oli väga meeleolukas ja õpetlik kursus, kus sai ideid ja kontakte uute projektide alustamiseks.

 "Promoting social, emotional and physical wellbeing" 2020-2023

Ülejõe Põhikool on selles projektis koordineeriv kool. Partnerkoolid on Itaaliast, Hispaaniast ja Saksamaalt. Projekti eesmärk oli teadvustada liikumise olulisust koolipäevas ning juhtida tähelepanu vaimsele ja füüsilisele heaolule. Lisaeesmärk oli tutvustada projekti partneritele Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtteid ja metoodikat, kuidas ainetunde liikumisega rikastada. Õpilasvahetused toimusid 2022 sügisel ja 2023 kevadel. Esimene kohtumine toimus Pärnu Ülejõe Põhikoolis. Selle kohtumise raames külastati TÜ Liikumislaborit, Spordimuuseumi, Kik in de Kök bastionkäike, Tallinna Teletorni, osaleti õpitoas Pernova Hariduskeskuses ning käidi giidituuril Pärnu linnas. Kõik kogetu võeti kokku video tegemisega gruppides ning selle esitlemisega kohtumise viimasel päeval. Samuti kujundasid õpilased plakati oma arusaamadest tervislikust eluviisist. Projektikohtumistel tehti grupitööd, lahendati praktilisi ülesandeid ning osaleti aktiivselt inglise keele ja kehalise kasvatuse ainetundides. Teine õpilasvahetus toimus Saksamaal, kus peamine rõhk oli ainetundide vaatlemisel ning füüsilisel aktiivsusel. Kolmas õpilasvahetus toimus Hispaanias, kus külastati kohalikke koole ning tehti grupitöid vaimse ja füüsilise heaolu edendamiseks koolitundides. Neljas õpilasvahetus toimus Itaalias, kus oli ka projekti lõpetamine ning kõige kogetu kokku võtmine.

 

 "Uuenenud õpikäsituse rakendamine õppeprotsessis Pärnu Ülejõe Põhikoolis" 2017-2019

Pärnu Ülejõe Põhikooli üheks suunaks on muutunud õpikäsituse põhimõtete rakendamine. Selle suuna toetamiseks on ellu kutsutud käesolev projekt. Projekti eesmärkideks on:

  • tõsta töötajate pädevust tekitada õpilastes soovi omandada uusi teadmisi, lähtudes oma huvist;
  • lõimida paremini erinevaid õppeaineid;
  • viia läbi mitmekülgseid ja praktilise eluga seotud projektõppesessioone;
  • õppida tulemuslikku koostööd komplekssete probleemide lahendamiseks ja seda õpetada õpilastele;
  • tõsta töötajate keeleoskuse taset, et nad oleksid võimelised ennast vajadusel võõrkeeles täiendama ja seeläbi oma õppeainet arendama.

Projektis osaleb kokku 8 õpetajat.

Oodatavad tulemused:

  • töötajate pädevus tekitada õpilastes soovi omandada teadmisi lähtudes huvist on tõusnud;
  • erinevad õppeained on paremini lõimitud;
  • projektõppesessioonid on praktilised ja mitmekülgsed;
  • komplekssete probleemide lahendamisel tehakse tulemuslikku koostööd õpetajate ja õpilaste vahel;
  • töötajate keeleoskuse tase on tõusnud.

 

"Classroom Management Solutions" 10.-15.07.2017 Berliinis

Projektis osales 12 õpetajat. Projekti eesmärk oli saada uusi ideid õppetöö õpilasele huvitavamaks muutmiseks. Kursuse nimi oli tunni/klassi efektiivne juhtimine. Esimesel päeval keskendusime reeglite seadmisele klassis ja nende meelde tuletamisele ja tagajärgedele. Teisel päeval vaatasime erinevaid grupitöö vorme, nendega seotud probleeme, samuti selgete ja täpsete juhiste andmist. Kolmapäeval uurisime, kuidas tõsta õpilaste motivatsiooni ja ka ümberpööratud klassiruumi, et aidata õpilasi klassis praktilistes ülesannetes ja jätta reeglitega tutvumine iseseisvaks tööks. Miinusteks muidugi olukorrad, kus õpilastel pole interneti kasutamise võimalust ja õpetaja jaoks heade õppevideote loomine ja/või leidmine. Neljapäeval arutasime, kuidas kasutada portfoolioid ja kuidas valmistada hindamisskaalasid. Reedel oli viimane päev ning andsime tagasisidet ja jagasime üksteisega mis võiks ka teistele kasulik olla. Projekti võtmesõnad olid: kindlad reeglid ja reeglite rikkumise tagajärjed, soojad suhted õpilastega,  tagasiside, grupitöö, abistamine.

 

"Teaching russian in Europe:development of greativity and thinking skills" 22.-29.07.2017 Riias

Õpirändel osales üks Pärnu Ülejõe Põhikooli õpetaja. Õppimisvorm olid õpetajalt-õpetajale, kus jagati oma õpetamiskogemusi. Enamus õppevormiks oli klassikaline loeng, sest uus õpetav meetod IT oli tundmatu. Skype vahendusel toimus ülekanne Läti koolis töötava vene keele õpetajaga, kes tutvustas lähemalt uut meetodit. Tehti ka rühmatööd ning koostati üks tunnikava. Kursusel õpetati uut meetodit, mida võib kasutada vene keele õpetamisel. Meetod koosneb 5.osast: 1. Ma saan; 2. Millised on võimalused.; 3. Mida eraldada; 4. Kuidas ma teen valiku; 5. Ma saan.

 

“Digital learning using the paradigm of cultural heritage environment of Rhodes” 1.-8.07.2018 Rhodosel

Kursus keskendus digitaalsele õppimisele ja oli seotud Rhodose rikkaliku kultuuripärandiga. Kursuslasi õpetati looma liitreaalsusi Aurasma keskkonnas ja õpimängude tegemist TaleBlazeri keskkonnas. Taleblazeri õpimängud põhinevad  mobiilse tehnoloogia rakendamisel, kus erinevad ülesanded seotakse kaardipõhiselt GPS-otsinguga, et siduda mängulised elemendid reaalse keskkonna ja olukorraga. Koostöös kohaliku Rhodose ülikooliga on valminud õppe­programmid ja näidistunnid, kuidas õppetegevus klassist välja viia, et siduda erinevaid õppeaineid reaalse elu probleemidega. Loengutele Rhodose kultuurist ja ajaloost andsid vaheldust  ekskursioonid Rhodose vanalinna. 1309. aastal läks Rhodos Malta ordu valdusse, mille valitsuse ajal linn tänapäevalgi vaatamisväärse keskaegse ilme. Rhodose vanalinn kanti 1988.a. UNESCO maailmapärandi nimistusse. Lisaks Rhodosele külastasime ka antiikset Lindose akropoli. Kursusel osalesid inglise keele õpetajad Hispaaniast ja Poolast poola keele- ja kirjanduse õpetaja.

Avaldatud 17.03.2023. Viimati muudetud 30.11.2023.